Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy

Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy

Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie stosowany jest przez wnioskodawców wszystkich działań i poddziałań RPO WZ w przypadku zamiaru zgłoszenia Instytucji Zarządzającej RPO zmiany w projekcie na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Rodzaj pliku : docx

2014-01-17
pobierz

Realizacja projektów - 2013

2016-02-18
więcej
2015-07-31
więcej
2015-05-08
więcej

Nowelizacja „Taryfikatora” korekt finansowych.

2014-06-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.5.1 RPO WZ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

2013-12-20
więcej

Podręcznik realizacji projektów w ramach RPO WZ 2007-2013

2013-12-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3 RPO WZ Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków

2013-12-11
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.1 RPO WZ Infrastruktura turystyki – dla projektów indywidualnych.

2013-12-10
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowaniu w ramach działania 6.1.2 RPO WZ Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

2013-11-26
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 6.8

2013-11-13
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2013-10-30
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.7 B

2013-10-23
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.5

2013-10-09
więcej

Podręcznik dla Beneficjentów RPO WZ 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień (stan prawny: czerwiec 2013 r.)

2013-09-20
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.3

2013-09-03
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.2

2013-08-06
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.3 B

2013-08-06
więcej

Wzory list sprawdzających

2013-07-26
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 5.3 Ścieżki rowerowe

2013-07-17
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

2013-06-18
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

2013-06-14
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych

2013-05-17
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki

2013-04-19
więcej

Poradnik dla Beneficjentów z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

2013-03-25
więcej

Nowy „Taryfikator” korekt finansowych

2013-02-15
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

2013-01-24
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

2013-01-16
więcej

Przedłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrywanie protestów

2012-11-09
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-08-29
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-07-19
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-06-28
więcej

Nowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

2012-06-19
więcej

Uszczegółowienie tzw. „Taryfikator” stosowanego przy nakładaniu korekt finansowych

2012-05-07
więcej

Aktualizacja list sprawdzających

2012-04-23
więcej

Nowe zasady zwrotów należności w ramach RPO WZ

2012-03-13
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-02-16
więcej

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki

2012-02-16
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-01-16
więcej

Beneficjenci RPO WZ – aktualizacja oświadczeń o kwalifikowalności VAT

2011-12-23
więcej

Podręcznik realizacji RPO WZ na lata 2007-2013

2011-11-28
więcej

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w ramach RPO WZ

2011-11-16
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2011-10-20
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2011-09-29
więcej

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki – 29.09.2011

2011-09-29
więcej

Obowiązek przekazywania wyników kontroli i audytów

2011-08-29
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2011-08-08
więcej

Oświadczenie o statusie MŚP – obliczanie Rocznych Jednostek Roboczych (RJR)

2011-08-03
więcej

Kolejne uproszczenia w ramach poddziałania 1.3.2 wdrożone

2011-07-04
więcej

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki – 01.07.2011

2011-07-04
więcej

Zwroty zaliczek w ramach RPO WZ

2011-06-29
więcej

NIEAKTUALNE / Wniosek o płatność - wzór listy sprawdzającej

2011-06-24
więcej

NIEAKTUALNE / Kontrola projektów - wzory list sprawdzających

2011-06-24
więcej

Kolejne posiedzenie zespołu ds. uproszczeń konkursów dla MSP

2011-06-21
więcej

Stanowisko IZ RPO WZ w sprawie dokumentowania wykorzystywania ruchomych środków trwałych zgodnie z celem projektu

2011-05-25
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2010-11-09
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7.

2010-08-28
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7.

2010-05-06
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania