Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Stanowisko IZ RPO WZ w sprawie dokumentowania wykorzystywania ruchomych środków trwałych zgodnie z celem projektu

Zgodnie z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców środek transportu musi być wykorzystywany wyłącznie w celach realizacji projektu, co powinno być w należyty sposób udokumentowane. Obowiązek udokumentowania prawidłowości wykorzystania środków transportu leży po stronie Beneficjenta. Mając na uwadze, że sposób udokumentowania powinien być już zaplanowany na etapie wnioskowania (odpowiednie zapisy w Biznes planie), Beneficjent powinien, na potrzeby realizacji i monitorowania projektu, wdrożyć odpowiedni system dokumentowania wykorzystania środków transportu pozwalający na weryfikację sposobu ich wykorzystania. IZ RPO WZ nigdzie wprost nie narzuciła na Beneficjenta obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu tak, aby pozostawić pewną dowolność Beneficjentom i nie ograniczać nadmiernie sposobu dokumentowania użytkowania środka transportu. IZ RPO WZ stoi na stanowisku, że najbardziej wiarygodną i rzetelną formą dokumentacji jest ewidencja przebiegu pojazdów (niezależnie od obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorcę tego typu dokumentacji wynikającego z innych przepisów prawa). Jednakże, obok ww. formy dokumentacji wykorzystania środka transportu Beneficjent, biorąc pod uwagę uwarunkowania projektu i prowadzonej działalności, może zaproponować inny sposób dokumentowania jego wykorzystania umożliwiający weryfikację prawidłowości wdrażania projektu.

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy o dofinansowanie, paragraf 10 ust. 2, który brzmi: W zakresie realizacji projektu Beneficjent zobowiązuje się do:

1) (…)

2) Przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie;

3) Stosowania się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczanych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WZ, w tym Wytycznych dla Wnioskodawców, a także innych dokumentów w ramach programu.

I dalej w ust. 3: W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:

1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany wyłącznie zgodnie z celem oraz na zasadach określonych we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 niniejszej Umowy; (….).

W przypadku braku dokumentów potwierdzających wykorzystywanie ruchomego środka trwałego wyłącznie zgodnie z celem projektu, a tym samym braku możliwości weryfikacji przez IZ RPO WZ prawidłowości wykorzystania tych środków, taki wydatek zostanie uznany za niekwalifikowany, zgodnie z zapisami paragrafu 10. ust. 4 umowy o dofinansowanie: W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w ust. 3 pkt.1, dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi(….).

2011-05-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania