Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Kolejne posiedzenie zespołu ds. uproszczeń konkursów dla MSP

W dniu 14 czerwca b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Uproszczeń konkursów dla MSP. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu, a także przedstawiciele organizatorów misji gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu potencjalnie zainteresowanych pełnieniem roli organizatora misji.

Celem spotkania było omówienie możliwości uproszczeń w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.

Podczas spotkania skoncentrowano się na dwóch obszarach:

- analizie założeń nowego typu projektów zaproponowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ: III typu projektów „Organizacja misji gospodarczej”, którego wprowadzenie jest możliwe dzięki zmianie Rozporządzenia MRR w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- wypracowaniu uproszczeń zasad aplikowania, realizowania i rozliczania projektów składanych w ramach obowiązującego Typu II „Udział w misji gospodarczej”.

Zaproponowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ typ III zakłada, że całość środków na pokrycie kosztów branżowej misji gospodarczej będzie przekazywana organizatorowi misji na podstawie jednego wniosku o dofinansowanie, bez konieczności składania osobnych wniosków przez każde przedsiębiorstwo – uczestnika misji, a następnie Organizator misji będzie udzielał wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na udział w misji w formie pomocy de minimis.

Taki system pozwoli przede wszystkim na minimalizację obowiązków przedsiębiorcy – przede wszystkim brak konieczności składania przez przedsiębiorców indywidualnych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Dla organizatora misji rozwiązanie to niesie także wymierne korzyści, ale z drugiej strony wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, w szczególności w zakresie udzielania i rozliczania pomocy de minimis. Nowy typ projektów ma także umożliwiać organizatorom misji gospodarczych łatwiejsze rozliczanie dotacji poprzez wprowadzenie możliwości rozliczania kosztów ogólnych oraz zarządzania projektem w formie ryczałtu (liczonego jako % całkowitych wydatków kwalifikowanych), co będzie się wiązało z jednej strony z brakiem konieczności gromadzenia i opisywania dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kwot ryczałtowych, jednakże będzie związane z obowiązkiem udokumentowania osiągnięcia poszczególnych rezultatów projektu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wprowadzenie kwot ryczałtowych w ramach III typu projektów poddziałania 1.3.2 będzie pilotażowym rozwiązaniem, w ramach którego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako jedna z pierwszych Instytucji Zarządzających RPO wdrażać będzie mechanizm rozliczania części wydatków kwalifikowanych w formie ryczałtu.

W trakcie spotkania analizowano także zaprezentowane przez IZ RPO WZ uproszczenia w ramach obowiązującego II Typu projektów. Uczestnicy spotkania przedstawili także własne propozycje uproszczeń poddziałania 1.3.2. z których każda zostanie dokładnie przez IZ RPO WZ przeanalizowana. Wypracowane na spotkaniu propozycje zmian dotyczą przede wszystkim zmniejszenia zakresu wniosku o dofinansowanie udziału w misji gospodarczej, zmniejszenie liczby suplementów do podpisania umowy o dofinansowanie, a także zmiana zasad i zakresu kontroli poszczególnych projektów. Spotkanie zakończyło się deklaracją wszystkich uczestników do dalszej pracy nad wniesionymi uwagami w celu jak najszybszego wypracowania optymalnych i przyjaznych przedsiębiorcom zasad ubiegania się o środki w przedmiotowym poddziałaniu.

Z uwagi na fakt, iż wprowadzenie niektórych z omówionych zmian wymaga:

- zatwierdzenia przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący nowych kryteriów oceny projektów,

- przygotowania procedur wewnętrznych umożliwiających wprowadzenie III typu projektów,

- przygotowanie nowej dokumentacji konkursowej,

Instytucja Zarządzająca RPO WZ będzie sukcesywnie wprowadzać zmiany II typie projektów, informując o nich zainteresowanych przedsiębiorców i organizatorów misji na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Uruchomienie naboru wniosków w ramach typu III przewidywane jest w sierpniu b.r.

2011-06-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania