Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Oświadczenie o statusie MŚP – obliczanie Rocznych Jednostek Roboczych (RJR)

Instytucja Zarządzająca RPO WZ przypomina, iż Roczne Jednostki Robocze niezbędne do ustalenia statusu MŚP należy obliczać zgodnie z zapisami artykułu 5 „Pułap zatrudnienia” Załącznika I do rozporządzenia KE (WE) 800/2008:

„Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. W skład personelu wchodzą:

a) pracownicy;

b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;

c) właściciele-kierownicy;

d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe (..)”.

DO RJR nie zalicza się:

a) praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,

b) okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,

c) osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Zgodnie z powyższym do RJR należy zaliczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bez względu na wymiar etatu i długość okresu zatrudnienia. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnego roku, zostali zatrudnieni w trakcie roku lub byli zatrudniani sezonowo, należy policzyć jaką część ułamkową RJR stanowił ich czas zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Np. dla pracownika zatrudnionego w danym roku przez 8 miesięcy na pełnym etacie, wartość ta wynosiłaby 8/12. W przypadku zatrudnienia np. 2 pracowników na pełnych etatach przez 8 miesięcy, odpowiednio wylicza się tę wartość, tj. 2 x 8/12. Każdą taką wielkość wyliczoną dla danego roku należy zsumować, aby otrzymać pełną wartość RJR.

W sytuacji, kiedy podmiot znajduje się „na granicy” statutu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa konieczne jest bardzo dokładne obliczenie ułamkowych części RJR. Wówczas obliczeń należy dokonać następująco:

liczba dni zatrudnienia począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy do dnia zakończenia pracy w danym roku/ liczba dni w roku * wymiar etatu.

Przykład:

Firma zatrudniała w roku 2010 pięciu pracowników na umowę o pracę:

- czterech w wymiarze pełnego etatu, zatrudnionych od 1 stycznia 2009 r.,

- jednego od 3 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010r., w wymiarze ¼ etatu.

Obliczenie RJR za rok 2010:

Średnioroczne zatrudnienie w przedsiębiorstwie = 4 RJR + ułamkowa część RJR piątego pracownika.

Piąty pracownik przepracował w firmie w 2010 r. 151 dni ( 29 dni sierpnia + dwa miesiące po 30 dni + dwa miesiące po 31 dni). W skali roku stanowi to 0,10 RJR :

151 dni przepracowanych / 365 dni roku = 0,4137 *0,25 etatu = 0,10 RJR.

Łącznie średnioroczne zatrudnienie w przedsiębiorstwie w 2010 r. wynosiło 4,10 RJR

Instytucja Zarządzająca RPO WZ weryfikując poprawność obliczenia średniorocznego zatrudnienia może analizować informacje zawarte w dokumentach dotyczących zatrudnienia w przedsiębiorstwie, np. w ZUS DRA wraz z załącznikami (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA), w umowach o pracę.

2011-08-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania