Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Nowe zasady zwrotów należności w ramach RPO WZ

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1768) oraz pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z zaleceniami stosowania przepisów rozporządzenia informujemy, że w przypadku dokonywania zwrotów środków otrzymanych z Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego należność główna jak i odsetki od środków budżetu środków europejskich (EFRR) należy wpłacać na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WZ o numerze:

35 1020 4795 0000 9002 0210 4768

Natomiast należność główna jak i odsetki od środków z budżetu państwa (BP) należy wpłacać na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WZ z którego zostały przekazane środki z budżetu państwa (BP).

Przypominamy także, że w tytule zwrotu należy zamieścić poniższe dane:

1. Numer projektu,

2. Data i kwota otrzymanej płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia,

3. Informacja czy kwota zwrotu stanowi należność główną czy odsetki (jeżeli odsetki należy wskazać rodzaj: karne, bankowe, ew. przychód z projektu, kara umowna),

4. Tytuł zwrotu, a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji należy podać numeru decyzji,

5. Klasyfikacje budżetową zwracanych środków („kb: 34-75861-2007” – dla poddziałań 1.3.1 oraz 1.3.2 lub „kb: 34-75861-6207” – dla pozostałych poddziałań).

Przykład: RPZP.01.01.01-32-001/10;otrz:04.05.2011 -1000000,00; zwrot: ng-500000,00 ods-10500,00(karne) i 1002,41(bankowe) kb: 34-75861-6207

2012-03-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania