Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Nowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, że został zmieniony wzór oświadczenia VAT.

Dodatkowo przypomina się o konieczności dostarczenia przez Beneficjentów aktualnych oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT (wzór oświadczenia poniżej). Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent, który wskazał we wniosku o dofinansowanie, że podatek VAT jest kwalifikowalny najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz raz na rok kalendarzowy składa do Instytucji Zarządzającej RPO WZ oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach realizowanego Projektu, zgodnie ze wzorem i wymaganiami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Beneficjent zobowiązany jest do składania do Instytucji Zarządzającej RPO WZ aktualizacji niniejszego oświadczenia (na nowym formularzu) w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedzający przez okres od dnia zawarcia Umowy do 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Dokument należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Zalaczniki:

oświadczenie o kwalifikowalności VAT

oświadczenie o kwalifikowalności VAT
rodzaj pliku : doc

objaśnienia do oświadczenia o kwalifikowalności VAT

objaśnienia do oświadczenia o kwalifikowalności VAT
rodzaj pliku : pdf
2012-06-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania