Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Nowy „Taryfikator” korekt finansowych

Instytucja Zarządzająca RPO WZ uprzejmie informuje, iż 13 lutego 2013 r. została przyjęta nowelizacja dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, tzw. Taryfikatora.

Taryfikator to dokument regulujący zasady wymierzania korekt finansowych za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE w latach 2007 – 2013.

Podstawą wydania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znowelizowanej wersji Taryfikatora były zgłaszane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi uwagi, które doprowadziły do konsultacji z Urzędem Zamówień Publicznych i Instytucją Audytową. Ich wynikiem było wprowadzenie zmian w zakresie:

• Dostosowania treści taryfikatora do znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

• Doprecyzowania budzących wątpliwości zapisów Instrukcji i części tabelarycznej dokumentu,

• Zaktualizowania podstaw prawnych,

• Usunięcia zbędnych/błędnych zapisów, w tym fragmentów zdezaktualizowanych oraz powtarzających się.

Znowelizowany Taryfikator zastępuje dotychczasowy Taryfikator oraz Taryfikator Uszczegóławiający i ma zastosowanie do kontroli, które rozpoczęły się po dniu 13 lutego 2013 roku. Do kontroli wszczętych przed tą datą stosuje się poprzednie przepisy.

Zalaczniki:

• Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

• Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
rodzaj pliku : pdf

• Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE

• Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE
rodzaj pliku : pdf
2013-02-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania