Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Nowelizacja „Taryfikatora” korekt finansowych.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ uprzejmie informuje, iż 9 czerwca 2014 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego znowelizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokument pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, tzw. Taryfikator.

Podstawą wydania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znowelizowanej wersji taryfikatora były zmiany podyktowane koniecznością dostosowania obowiązującego na gruncie polskim dokumentu do wydanej 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską Decyzji C (2013) 9527, w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w zakresie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Obowiązujący obecnie na poziomie unijnym dokument w sposób istotny modyfikuje dotychczasowe wytyczne, wprowadzając m.in. szereg zmian uwzględniających doświadczenia wynikające z przeprowadzonych audytów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W polskim dokumencie uwzględniono również zmianę podejścia Komisji Europejskiej do oceny szkodliwości nieprawidłowości stwierdzanych w ramach zamówień nie objętych lub objętych jedynie częściowo przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i zrównania przypisanych im stawek procentowych ze stawkami właściwymi do tej pory dla zamówień w całości podlegających dyrektywom unijnym.

Znowelizowany Taryfikator zastępuje dotychczasowy Taryfikator i ma zastosowanie do nieprawidłowości wykrytych po dacie 31 maja 2014 r. Dla nieprawidłowości wykrytych przed tą datą stosuje się poprzednie przepisy.

Zalaczniki:

Taryfikator - instrukcja

Taryfikator - instrukcja, 06.2014
rodzaj pliku : pdf

Tabela - wskaźniki

Tabela - wskaźniki
rodzaj pliku : pdf
2014-06-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania