Opis osi priorytetowej

 Oś 1. Gospodarka, Innowacje, Technologie

 W ramach osi priorytetowej wspierane będą działania nakierowane na rozwój przedsiębiorstw sektora MSP, m.in. poprzez inwestycje i doradztwo oraz finansowanie wydatków związanych ze wsparciem instrumentów inżynierii finansowej. Realizowane będą projekty podnoszące konkurencyjność oraz zdolność inwestycyjną mikroprzedsiębiorstw. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielane będzie na wdrożenie projektów, związanych z wprowadzeniem innowacji produktowej lub procesowej.  

W ramach wsparcia bezpośrednich inwestycji przedsiębiorstw, innowacyjność będzie jednym z kryteriów merytorycznych, branych pod uwagę podczas oceny projektów. W zależności od poziomu innowacyjności, dla kryteriów przypisana zostanie odpowiednia waga punktowa.
Realizowane będą działania wspierające proces internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez granty na uczestnictwo w targach i wystawach międzynarodowych.

W celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu podjęte zostaną przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie stref inwestycyjnych.
      

W ramach osi priorytetowej wdrażane będą operacje związane z podnoszeniem jakości i dostępności instrumentów wsparcia oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, włącznie ze wzmocnieniem zasobów przedmiotowych instytucji oraz stworzeniem warunków do włączania się tych instytucji w regionalne, krajowe oraz międzynarodowe sieci i projekty.
Podjęte będą także działania z zakresu zwiększenia dostępu do poręczeń i kapitału dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 


W celu stworzenia regionalnego systemu transferu technologii przewiduje się tworzenie centrów transferu technologii i rozbudowę sieciowych systemów informatycznych. Wspierane będą procesy związane z rozwojem i powstawaniem innowacyjnych klastrów oraz powiązań kooperacyjnych, a także nastawione na wzmocnienie zasobów własnych instytucji wspierających sektor MSP w zakresie innowacji. W ramach wsparcia rozwiązań innowacyjnych realizowane będą projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury związanej z badaniami i rozwojem technologicznym.

Wspierane będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacyjności, m.in. z następujących branż: ICT, przemysł chemiczny, przemysł drzewno-meblarski, budownictwo, elektronika, elektrotechnika.

Wsparcie biznesu w ramach RPO WZ powinno skupiać się na sektorze MSP. Należy unikać wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. Jedynie w absolutnie wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest wsparcie dla dużych przedsiębiorstw po spełnieniu następujących warunków:
• wyjątek;
• rozmiary inwestycji poniżej 2 mln euro;
• wyraźna, zasadnicza korzyść dla regionu (np. wkład na rzecz utworzenia klastra).

Istnieje konieczność zachowania maksymalnego proponowanego progu 10% bezpośredniego wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. 

Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiębiorczości zakłada się wykorzystanie  możliwości tworzenia i rozwoju instrumentów finansowania, jakie oferuje inicjatywa  wspólnotowa JEREMIE, która obejmie wsparcie przedsiębiorstw, innowacje w  przedsiębiorstwach,  ulepszony  dostęp do finansowania  dla MŚP, a także operacje finansowe w skali mikro wspierane w ramach osi priorytetowej nr I. W tym kontekście Instytucja Zarządzająca zamierza wykorzystać inicjatywę JEREMIE,  która przekaże zarządzanie operacjami w tym obszarze funduszowi Holding Fund. Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Instytucja Zarządzająca wybierze odpowiednio kompetentną instytucję finansową  do  działania jako fundusz Holding Fund inicjatywy JEREMIE lub Instytucja  Zarządzająca podejmie decyzję o przekazaniu roli funduszu Holding Fund inicjatywy JEREMIE Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu, przekazując dotację zgodnie z art.  44(b) Rozporządzenia Rady 1083/2006/WE.

Struktura wsparcia według rodzajów instrumentów finansowych (podział na pożyczki,   poręczenia itd.) określona zostanie na etapie wdrożenia inicjatywy JEREMIE.

Zgodnie z celem horyzontalnym nr 6 NSS priorytetowo traktowane będą projekty oddziałujące na obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarcze

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania