Opis osi priorytetowej

Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

W ramach osi priorytetowej, wsparcie otrzymają projekty związane z budową, przebudową i remontem dróg wojewódzkich, zgodnie z „Programem zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w latach 2007-2013”, powiatowych i gminnych (w tym budowa obwodnic i obiektów inżynieryjnych takich jak mosty i wiadukty), a także poprawą infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycje ułatwią dostęp do sieci dróg krajowych i międzynarodowych, a także do istniejących lub planowanych obszarów inwestycyjnych, lotnisk, portów morskich i rzecznych, obiektów transportu publicznego, infrastruktury turystycznej.

W ramach poprawy jakości transportu miejskiego realizowane będą projekty związane m.in. z zakupem taboru, budową i przebudową infrastruktury niezbędnej do uruchomienia nowych linii oraz infrastruktury towarzyszącej (na obszarach znajdujących się poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym).

Przewiduje się także modernizację regionalnych linii kolejowych poprzez nabycie lub modernizację taboru kolejowego służącego do regionalnych przewozów pasażerskich oraz wspieranie robót i wyposażenia w zakresie linii kolejowych i pozostałej infrastruktury kolejowej. Pozwoli to na skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie częstotliwości połączeń kolejowych, a przez to zwiększenie udziału przewozów kolejowych w regionalnym transporcie publicznym.

W ramach rozwoju infrastruktury lotnisk planuje się wdrożenie projektu portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina. Realizacja przedmiotowej inwestycji uwarunkowane jest wcześniejszym przygotowaniem niezależnej analizy, która w sposób jednoznaczny potwierdzi ekonomiczną zasadność tego przedsięwzięcia, w tym zachowanie jego stabilności finansowej w trakcie eksploatacji. Jednocześnie projekt ten będzie musiał być zweryfikowany i oceniony pod kątem planowanego rozwoju infrastruktury transportowej. Wszelkie działania podejmowane w kierunku realizacji projektu pn. „Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina” będą musiały uwzględniać obowiązujące prawodawstwo krajowe i unijne. W szczególności odnosi się to do opracowywania dokumentów planistycznych, analitycznych itp. Ponadto zostaną rozważone możliwości związane z włączeniem w przygotowanie i finansowanie projektu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wsparcia technicznego w ramach Inicjatywy JASPERS.

W przypadku spełnienia wyżej wymienionych wymagań odnośnie dopuszczenia do realizacji projektu pn. „Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina” w ramach RPO WZ, oczekiwanymi rezultatami są otwarcie tej części regionu między innymi na partnerów zagranicznych, zwiększenie mobilności mieszkańców. W wymiarze gospodarczym do spodziewanych korzyści można zaliczyć między innymi przyciąganie i lokalizację nowych inwestycji, utworzenie nowych miejsc pracy oraz polepszenie dostępu do rynków, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę specyfikę tej części województwa zachodniopomorskiego, w wymiarze społecznym uruchomienie lotniska powinno przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu czasowej migracji zarobkowej oraz wielkości migracji stałych. Lepsze skomunikowanie tej części województwa zachodniopomorskiego, tj. możliwość szybkiego i sprawnego przemieszczania się mieszkańców regionu, może mieć również pozytywny wpływ na stworzenie przyjaznych warunków dla podtrzymywania więzi i kontaktów rodzinnych.  Przedmiotem wsparcia osi priorytetowej będą także inwestycje w wyposażenie infrastruktury portowej, służącej rozwojowi usług transportowych oraz rozszerzeniu oferty turystycznej województwa oraz poprawiające dostęp do portów. Podejmowane działania w ramach osi winny tworzyć warunki dla utrzymania i stopniowego rozwoju żeglugi śródlądowej.

Ze względu na położenie i charakter naszego województwa, ważną rolę odgrywają w nim porty morskie i rzeczne. Dotacje unijne mają wzmocnić ich rolę transportową i turystyczną. Dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty z zakresu tworzenia ogólnodostępnej infrastruktury portowej, z wyjątkiem infrastruktury rybackiej, a także bezpieczeństwa żeglugi.

Wsparcie w ramach osi priorytetowej nr 2 otrzymają także, inwestycje z zakresu rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci dystrybucyjnych energetycznych i gazowych. zwiększających dostęp do energii mieszkańcom obszarów o niskim wskaźniku gazyfikacji i elektryfikacji.

W ramach wsparcia tradycyjnych źródeł energii, w trakcie przeprowadzania studiów wykonalności projektu, należy wskazać zawodność mechanizmu rynkowego, jednocześnie zapewniając, że takie projekty nie będą skierowane przeciwko liberalizacji rynku.

Zgodnie z celem horyzontalnym nr 6 NSS priorytetowo traktowane będą projekty oddziałujące na obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

 

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania