Oś 6. kategorie beneficjentów

•    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
•    jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
•    administracja rządowa
•    organizacje pozarządowe,
•    PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
•    jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe)
•    parki narodowe i krajobrazowe,
•    instytucje kultury,
•    kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
•    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
•    przedsiębiorcy.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania