Opis osi priorytetowej

Oś 6. Rozwój funkcji metropolitalnych

W celu właściwego rozwoju funkcji metropolitalnych wspierana będzie budowa sprawnego systemu transportu publicznego, zapewniającego skomunikowanie metropolii z ośrodkami podmiejskimi oraz z innymi metropoliami europejskimi.

Realizowane przedsięwzięcia ukierunkowane będą na kompleksową modernizację istniejących i budowę nowych elementów infrastruktury liniowej i punktowej (m.in. torowiska, trakcje, pasy dla autobusów, przystanki, centra przesiadkowe, terminale, systemy parkingowe typu park & ride itp.) oraz podnoszenie efektywności jego wykorzystania, a także na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. Działania zmierzać będą do poprawy spójności przestrzennej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Wspierane będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji, obejmujące kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów (m.in. poprzemysłowych i po wojskowych). Wiąże się to także z tworzeniem wysokiej jakości stref publicznych w miastach. 

 W ramach osi realizowane będą działania w zakresie infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, o charakterze metropolitalnym.

Projekty turystyczne, które będą wspierane w ramach tej osi priorytetowej, muszą wykazać ewidentny, ekonomiczny efekt. Należy udzielić priorytetu tym projektom, które przyciągną nade wszystko turystów spoza regionu i które powinny wpisać się w szersze ramy planów rozwoju turystyki dla rozważanego regionu.

Kolejnym obszarem interwencji będą projekty polegające na uzupełnieniu infrastruktury usług publicznych o znaczeniu metropolitalnym, w tym w szczególności infrastruktury kulturalnej, kongresowej i wystawienniczej, realizowane przez podmioty prowadzące działalność na terenie SOM.

Rewitalizacja i rozwój infrastruktury terenów zdegradowanych (poprzemysłowych i po wojskowych), a także rewitalizacja terenów śródmiejskich sprzyjać będzie tworzeniu stref administracyjno-biznesowych oraz gospodarczych. Do wsparcia, w ramach rewitalizacji oraz infrastruktury mieszkalnictwa, kwalifikowane będą tylko i wyłącznie operacje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji, przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk IZ będzie kładła na stosowanie rozwiązań o charakterze kompleksowym (projekty zintegrowane odnoszące się m.in. do sfer: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, turystycznej) i jednocześnie skoncentrowanych na jasno zdefiniowanym obszarze określonym uprzednio w Lokalnym Programie Rewitalizacji.  Przedmiotowe kwestie będą jednym z elementów oceny projektów.

Poprawa dostępności do najważniejszych ośrodków miejskich oraz wewnątrz nich, wzrost bezpieczeństwa oraz lepsza jakość przestrzeni miejskiej to istotne elementy kształtowania tożsamości mieszkańców oraz źródła kreowania pozytywnych postaw społecznych, wpływających bezpośrednio na poziom aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. Podniesienie jakości życia mieszkańców to również walka z przestępczością. Realizowane będą projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego m.in.. poprzez systemy monitorowania na obszarach objętych rewitalizacją.

Dla wzmocnienia absorpcji środków z UE w ramach RPO WZ w latach 2007-2013, Instytucja Zarządzająca nie wyklucza możliwości skorzystania ze wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Inicjatywy JESSICA, wspierającej inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich w UE.

Wsparcie w ramach osi priorytetowej może być udzielone na realizację projektów zlokalizowanych wyłącznie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania