Opis osi priorytetowej

Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

W ramach osi priorytetowej nr 7. „Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia” realizowane będą projekty poprawiające warunki kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i technicznego, związanych również z kształceniem ustawicznym.

Projekty z tego zakresu obejmować będą m.in. budowę, rozbudowę i modernizację obiektów dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, a także rozbudowę i przebudowę budynków szkół ponadgimnazjalnych, technicznych, sal do praktycznej nauki zawodu oraz zakup wyposażenia tych obiektów.

Realizowane inwestycje powinny przyczyniać się do umożliwienia doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych przez całe życie.

Realizowane będą przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, obejmujące budowę, rozbudowę oraz wyposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej uczelni wyższych. Realizowane inwestycje powinny przyczyniać się do umożliwienia doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych poszczególnych jednostek przez całe życie.

Przewidziane jest także wsparcie działań poprawiających stan infrastruktury sportowej na terenie całego województwa, poprzez budowę nowych obiektów, a także rozbudowę i podniesienie jakości istniejącej bazy sportowej.

Wspierane będą m.in. następujące typy infrastruktury sportowej: boiska o sztucznej nawierzchni, centra sportu oraz hale sportowe rozlokowane na terenach gmin województwa zachodniopomorskiego wraz z zapleczem socjalno-technicznym, głównie z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Podstawowym kryterium przy wyborze lokalizacji przedmiotowych inwestycji będzie rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnej społeczności mierzone niewystępowaniem w bliskim otoczeniu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

W ramach realizacji celu szczegółowego „Poprawa jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia” realizowane będą przedsięwzięcia obejmujące swym zakresem m.in.: budowę i przebudowę obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, dostosowywanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, jak również zakup urządzeń medycznych.

Działania w sektorze zdrowia ukierunkowane będą na poprawę jakości oraz dostępu do ośrodków medycznych bez zwiększania ich wielkości, liczonej liczbą łóżek, poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi. Beneficjenci projektów dotyczących opieki zdrowotnej, którzy otrzymują dofinansowanie do świadczonych usług, będą musieli wykazać, że są podmiotem dostarczającym świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). Projekty w ramach RPO WZ nie będą się pokrywać z projektami dofinansowywanymi w ramach PO IiŚ.

Zakres realizowanych inwestycji musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku,  Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjętej uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 r., jak również z zapisami Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do 2015 roku oraz programem Kształcenie Ustawiczne Nauczycieli Województwa Zachodniopomorskiego

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania