Opis osi priorytetowej

Oś 8. Pomoc techniczna

W ramach osi priorytetowej podejmowane będą działania ukierunkowane na właściwą organizację   i   funkcjonowanie   systemu   wdrażania   i   zarządzania   RPO,   w   tym   m.in. koordynację   procesu   przygotowania   i   wdrażania   Programu,   nabór   i   ocenę   projektów, zarządzanie   finansowe,   monitoring   i   ewaluację   oraz   kontrolę   zarówno   w   Instytucji Zarządzającej,   jak   i   instytucjach   zaangażowanych   we   wdrażanie RPO.   Prawidłowe zarządzanie RPO wiąże się z systematyczną oceną działań związanych z realizacją Programu, analizą  postępu  jego  realizacji,  oceną  przydatności  podejmowanych  działań  oraz  oceną oddziaływania  zaangażowanych  środków  na  rozwój  społeczno-gospodarczy  województwa. Instytucja Zarządzająca RPO deklaruje pełne uczestnictwo w krajowym, jednolitym systemie komputerowym monitoringu.

Dofinansowaniem  zostanie  objęty  również  rozwój  stałej  bazy  danych  o  projektach gotowych  do  realizacji.  Należy  zapewnić  sprawny  system  informatyczny  służący  obsłudze procesu realizacji RPO i jego monitorowania.
      

Wspierane   będzie   podnoszenie   umiejętności   i   kwalifikacji   pracowników,   m.in. poprzez warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe oraz wyposaŜenie ich w niezbędny sprzęt techniczny.

Działania  promocyjne  i  informacyjne  będą  koordynowane  na  poziomie  krajowym  z działaniami   finansowanymi   ze   środków   POPT.   Działania   te   będą   zgodne   z   Planem Komunikacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

Wsparcie skierowane będzie również na działania promocyjne i informacyjne służące upowszechnianiu informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO  wśród  potencjalnych  beneficjentów  oraz  służące  informowaniu  opinii  publicznej  o zaangażowaniu  środków  Unii  Europejskiej  w  rozwój  województwa.  Finansowane  będą przedsięwzięcia   związane   z   realizacją Planu Komunikacji.  

Wsparciem objęte zostaną wszelkie akcje mające na celu podnoszenie świadomości i pomoc potencjalnym beneficjentom  –  poprzez  organizację  konferencji,  szkoleń,  wymianę  dobrych  praktyk  i doświadczeń,  propagowanie  innowacyjności  etc.  –  w  zakresie  prawidłowego  zarządzania, rozliczania i monitorowania projektów, a także z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

W ramach Pomocy Technicznej podjęte zostaną operacje zmierzające do opracowania dokumentów strategicznych związanych z kolejnym okresem programowania

 

Wydatki w ramach działań 8.1 i 8.2 finansowane są w 100% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007–2013

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania