Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W związku wyczerpaniem środków przeznaczonych na poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R oraz poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki przesunięto środki z kategorii interwencji 7 Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki badań i rozwoju technologicznego i przedsiębiorstwa i 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa do kategorii interwencji 2 Infrastruktura związana z badaniami i rozwojem technologicznym (w tym instalacje, oprzyrządowanie i szybkie sieci komputerowe łączące ośrodki badawcze) oraz ośrodki kompetencji w zakresie konkretnych technologii oraz z kategorii interwencji 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych do kategorii interwencji 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

26 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 2074/14 w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013 umieszczając tym samym na podstawowej Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 1.2.2 projekt Akademii Sztuki w Szczecinie Akademia ZMIENIA Szczecin – Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1736/14 podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na ostatecznej liście rezerwowej, będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/5.2.2/2010/1 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

W związku z powyższym modyfikacji uległ Załącznik nr 3 Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji oraz załącznik nr 4 Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
rodzaj pliku : pdf
2015-02-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania