|> AKTUALNOŚCI

2017-06-06
więcej
2017-01-27
więcej
2016-07-20
więcej
2016-07-14
więcej
2016-06-07
więcej
2016-05-16
więcej
2016-03-25
więcej
2016-03-07
więcej

|> NABORY WNIOSKÓW

2013-10-22
więcej
2011-09-07
więcej
2010-10-05
więcej
2010-08-31
więcej
2010-08-02
więcej
2010-08-02
więcej
2010-08-02
więcej
2010-08-02
więcej

|> INNE WIADOMOŚCI

Tryb kasowania weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) informuje, że Uchwałą nr 401/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2019 r. zostały przyjęte zmiany do dokumentu pn. Tryb kasowania weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Polegają one na wprowadzeniu procedury komisyjnego kasowania z własnej inicjatywy IZ RPO WZ wszystkich weksli, które kwalifikują się do zwrotu beneficjentom z uwagi na:  zakończenie okresu związania umową,  zakończenie okresu trwałości projektu,  rozwiązanie umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy,  zwrot przez Beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z przyjętymi zasadami,  inne okoliczności wynikające z przepisów. W powyższych przypadkach weksel jest każdorazowo kasowany komisyjnie, co zostaje udokumentowane protokołem. Po przeprowadzeniu niniejszej procedury całość dokumentacji jest archiwizowana. Beneficjent ma możliwość odbioru skasowanego z inicjatywy IZ RPO WZ weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w tym zakresie. Kontakt Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin tel. 91-44-11-100
2019-07-16
więcej
2015-02-18
więcej
2015-01-28
więcej
2014-12-10
więcej

|> SERWIS PRASOWY RPO WZ

2016-10-13
więcej
2016-03-01
więcej
2016-02-16
więcej
2016-02-09
więcej

 


 

 

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania