Uszczegółowienie RPO na lata 2007 – 2013

Z uwagi na ogólny charakter Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WZ) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego został zobowiązany do przygotowania dodatkowego dokumentu uszczegóławiającego zapisy programu operacyjnego. Wymóg przygotowania tego dokumentu został wprowadzony zapisami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658). Dokument ten, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat typów i możliwości realizacji projektów w ramach RPO WZ.      

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 zostało przygotowane w oparciu o Wytyczne nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego.

Uszczegółowienie zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, priorytetów oraz poszczególnych działań. Jednocześnie dokument ten stanowi podstawę do przygotowania i przedstawienia Komitetowi Monitorującemu przez instytucję zarządzającą do analizy i zatwierdzenia kryteriów wyboru finansowanych operacji, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.       

Za przygotowanie, przyjęcie i wprowadzanie zmian do Uszczegółowienia odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca (IZ), która przesyła informację o wprowadzanych zmianach do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (do Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej oraz Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych). 

Uszczegółowienie obejmuje swym zakresem następujące informacje:

Informacje nt. programu operacyjnego:

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania