Wiadomości URPO

Uszczegółowienie RPO WZ (wersja 9.2)

24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 842/16 przyjął kolejną wersję (9.2) Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

- przesunięto 844 016,56 euro do poddziałania1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa z 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat A,

- przesunięto 1 278 590,55 euro do poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie:

- 805 150,41 euro z 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu,

- 473 440,14 euro z 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Schemat A,

- przesunięto 45 578,85 euro do poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa z 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2,

- przesunięto 41 020,97 euro do działania 4.4 Ochrona powietrza z 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków,

- przesunięto 75 660,90 euro do poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki:

- 26 663,63 euro z 5.3 Ścieżki rowerowe,

- 48 997,27 euro z 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

- przesunięto 68 400,00 euro do poddziałania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym z 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym,

- przesunięto 217 379,40 euro do poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym:

- 168 610,03 euro z 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym,

- 48 769,37 euro z 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6,

- przesunięto 227 894,26 euro do poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z 7.2 Infrastruktura sportowa,

- zaktualizowano załącznik nr 1 do URPO WZ Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing,

- zaktualizowano załącznik nr 2 do URPO WZ Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro).

Zalaczniki:

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 (wersja 9.2)

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 (wersja 9.2)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 1. do URPO WZ

Załącznik 1. do URPO WZ. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA RPO WZ W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI PODLEGAJĄCYMI ZASADOM CROSS-FINANCING
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 2. do URPO WZ

Załącznik 2. do URPO WZ. Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 3. do URPO WZ

Załącznik 3. do URPO WZ. Tabela wskaźników Produktu i Rezultatu na poziomie działań w ramach RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 4. do URPO WZ

Załącznik 4. do URPO WZ. Indykatywna lista projektów indywidualnych w ramach RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 5. do URPO WZ

Załącznik 5. do URPO WZ. Kryteria wyboru projektów (zatwierdzone przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący)
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 6. Szczeciński Obszar Metropolitalny

Załącznik nr 6. Szczeciński Obszar Metropolitalny
rodzaj pliku : pdf
2016-06-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania